Go back to Homepage

Categories

#UCLanians BlogLatest NewsLaw AcademySchool NewsSeminars & EventsUncategorizedProfessional Short Courses

Month

Year

Latest News

Το Πανεπιστήμιο UCLan Cyprus και ο οργανισμός Qiiwi Games υπέγραψαν μνημόνιο συναντίληψης.

Το Πανεπιστήμιο UCLan Cyprus και ο οργανισμός Qiiwi Games υπέγραψαν πρόσφατα μνημόνιο συναντίληψης. Σκοπός του μνημονίου είναι να δημιουργηθεί ένα ευρύτερο πλαίσιο συνεργασίας το οποίο θα επιτρέπει τη διάδοση τεχνογνωσίας υψηλού επιπέδου στα δυο συμβαλλόμενα μέλη με αποτέλεσμα να ενισχυθεί η στρατηγική τους θέση στους τομείς των Games Development και Software Engineering.

 

Η Qiiwi Games θα αποτελέσει Βιομηχανικό Συνεργάτη του Πανεπιστημίου UCLan Cyprus και μέσω της τεχνογνωσίας της θα συμβάλει στον εμπλουτισμό της διδακτέας ύλης του προγράμματος BSc Computing στην κατεύθυνση Ανάπτυξης Παιχνιδιών Υπολογιστών. Το μνημόνιο συναντίληψης θα αναπτύξει περαιτέρω δράσεις συνεργασίας, όπως την παροχή διαλέξεων από την εξειδικευμένη επαγγελματική ομάδα της Qiiwi Games προς τους φοιτητές του Βρετανικού Πανεπιστημίου της Κύπρου, τοποθετήσεις φοιτητών στο εργασιακό περιβάλλον της Qiiwi Games, συμμετοχή σε ερευνητικές προτάσεις, εμπλοκή σε έργα κοινού ενδιαφέροντος κλπ.

 

Η Qiiwi Games είναι μια mobile gaming εταιρεία που έχει την έδρα της στο Alingsås της Σουηδίας και διατηρεί γραφεία στη Λευκωσία. Ειδικεύεται σε παιχνίδια match-3, word puzzles και trivia. Η συνεχώς αυξανόμενη βιβλιοθήκη των παιχνιδιών της περιλαμβάνει παιχνίδια όπως το Wordington και το Backpacker, ενώ παράλληλα η δυναμική της παρουσία στην αγορά συνοδεύεται και από συμφωνίες με εταιρείες-κολοσσούς όπως η All3Media και η ITV, καθώς κατέχει τα δικαιώματα για τα επίσημα παιχνίδια του Hell’s Kitchen, του Kitchen Nightmares, του Midsomer Murders, του Master Chef και προσεχώς του Extreme Makeover: Home Edition.

 

Το Πανεπιστήμιο UCLan Cyprus πρωτοστατεί στο τομέα του Computer Games Development, με εξειδίκευση στην εκπαίδευση προγραμματιστών για τη βιομηχανία Ανάπτυξης Παιχνιδιών (Gaming Iindustry). Ως εκ τούτου, η σύμπραξη των δυο οργανισμών θέτει τις βάσεις για δημιουργία πλαισίου για την εκπαίδευση και υποστήριξη των φοιτητών για να γίνουν οι μελλοντικοί Game Developers, συνεργασία σε έργα που σχετίζονται με Gaming, και πιθανές ευκαιρίες μελλοντικής αξιοποίησης τους για την υποστήριξη των βιομηχανικών αναγκών της Qiiwi Games.

 

Εκ μέρους του Πανεπιστημίου UCLan Cyprus το Μνημόνιο υπέγραψε ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου, Καθ. Πανίκκος Πουτζιουρή, και εκ μέρους της Qiiwi Games ο Operational Manager, κος Κωνσταντίνος Κωνσταντίνου.

 

“Το Πανεπιστήμιο UCLan Cyprus χαιρετίζει αυτή τη πρωτοβουλία καθώς το μνημόνιο συναντίληψης με την πρωτοποριακή QIIWI GAMES, μας δίνει ευκαιρίες για εμβάθυνση και επέκταση της συνεργασία μας στους τομείς της εκπαίδευσης, κατάρτισης, έρευνας, καινοτομίας  όπως και σε άλλες δράσεις σε διαπανεπιστημιακή και διασυνοριακή βάση” δήλωσε ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου UCLan Cyprus, Πανίκκος Πουτζιουρή.

“Η Qiiwi Games πρεσβεύει τις αρχές της πρωτοτυπίας, της καινοτομίας και της συνεχούς ανέλιξης, για αυτό και επιδιώκει ενεργά να παρέχει ευκαιρίες σε νέους ανθρώπους ώστε να αναδείξουν το ταλέντο τους και το πάθος τους για το game development. Με το παρόν μνημόνιο συναντίληψης δίδεται η ευκαιρία, όχι μόνο για την ενδυνάμωση της συνεργασίας μεταξύ των δύο εταίρων, αλλά ταυτόχρονα για ένα άνοιγμα προς νέους ορίζοντες, με στόχο πάντοτε την ανάδειξη και την καλλιέργεια των δεξιοτήτων του έμψυχου δυναμικού“ δήλωσε ο Operational Manager της Qiiwi Games, κος Κωνσταντίνος Κωνσταντίνου.

 

UCLan Cyprus and Qiiwi Games recently signed a Memorandum of Understanding

UCLan Cyprus and Qiiwi Games recently signed a Memorandum of Understanding. The purpose of this Memorandum is to create a broader framework of cooperation that allows the dissemination of high-level knowledge between the two parties and strengthen their strategic position in the area of Games Development and Software Engineering.

Qiiwi Games will be named an Industrial Partner of UCLan Cyprus and via its know-how it will contribute to the enrichment of the Computer Games Development direction of the BSc Computing Programme curriculum. The Memorandum of Understanding aims at developing further collaborative activities, such as the provision of lectures and workshops offered by the specialized professional team of Qiiwi Games to UCLan Cyprus students, student placements at Qiiwi Games work environment, participation in research proposals, involvement in projects of mutual interest and other activities.

Qiiwi Games is a mobile gaming company based in Alingsås, Sweden, headquartered in Nicosia. They specialize in the game genres of match-3, word puzzles and trivia. Their ever-growing game library includes games such as Wordington and Backpacker, while their dynamic market presence is accompanied by deals with giants such as All3Media and ITV, who own the rights to the official Hell’s Kitchen games, Kitchen Nightmares, Midsomer Murders, MasterChef and soon Extreme Makeover: Home Edition.

UCLan Cyprus is a leader in Computer Games Development, specialising in training of programmers for the Gaming Industry. The partnership between the two organizations, therefore, lays the groundwork for creating a framework for educating and supporting students to become the future Game Developers, collaborating on gaming-related projects, and on potential future opportunities to support the industrial needs of Qiiwi Games.

On behalf of UCLan Cyprus, the Memorandum was signed by the Rector of the University, Prof. Panikkos Poutziouris, and on behalf of Qiiwi Games, by the Operational Manager Mr. Constantinos Constantinou.

The Rector of UCLan Cyprus University, Prof. Panikkos Poutziouris stated that “UCLan Cyprus welcomes this initiative, as the Memorandum of Understanding with the pioneering QIIWI GAMES, provides us with opportunities to enhance and expand our cooperation in the fields of education, training, research, innovation and in other interdisciplinary and cross-border activities

 

“Qiiwi Games advocates the principles of originality, innovation and continuous development, which is why we actively seek to provide opportunities for young people to showcase their talent and passion for game development. This Memorandum of Understanding provides an opportunity not only for the strengthening of the cooperation between the two partners, but at the same time to cultivate the skills of game developers”, mentioned Mr Constantinos Constantinou, the Operational Manager of Qiiwi Games. 

 

 

Date