Go back to Homepage

Categories

#UCLanians BlogLatest NewsLaw AcademySchool NewsSeminars & EventsUncategorizedProfessional Short Courses

Month

Year

Latest News, Seminars & Events

ΕΝΟΤΗΤΑ JEAN MONNET “Το Δίκαιο και η Διακυβέρνηση της ΕΕ σε περιόδους λαϊκισμού” 2019 -2022

Η Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου UCLan Cyprus, ανακοινώνει με χαρά την έναρξη λειτουργίας μιας νέας ενότητας Jean Monnet με τίτλο «Το Δίκαιο και η Διακυβέρνηση της ΕΕ σε περιόδους λαϊκισμού» που θα λάβει χώρα μεταξύ 2019-2022.

Το σημερινό κλίμα αβεβαιότητας, οι μεταναστευτικές ροές χωρίς επαρκείς πολιτικές ένταξης σε πολλές Ευρωπαϊκές χώρες, συμπεριλαμβανομένης και της Κύπρου, και η ανάρτηση των ψευδών ειδήσεων, ιδίως στο διαδίκτυο, αποτελούν εύφορο περιβάλλον για την άνοδο των λαϊκίστικων κομμάτων. Το κλίμα που παράγεται από τέτοια φαινόμενα είναι επιζήμιο από μόνο του, αλλά και στην γενικότερη εκδήλωσή τους, ιδιαίτερα σε σχέση με την προστασία του κράτους δικαίου και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Η ενότητα βασίζεται σε μια διδακτική έρευνα σχετικά με τα διάφορα εργαλεία της ΕΕ που υπάρχουν για την αντιμετώπιση  του λαϊκισμού και των συνεπειών της, συγκεκριμένα (i) της επιδείνωσης ή του κινδύνου επιδείνωσης του κράτους δικαίου (ii) της έκφραση ρητορικής μίσους, (iii) της εκδήλωσης εγκλημάτων μίσους και (iv) του επιθετικού Ευρωσκεπτικισμού που μαστίζει σήμερα την Ευρώπη σε τοπικό, εθνικό και περιφερειακό επίπεδο.

Υπό το πρίσμα των παραπάνω, η ενότητα επιδιώκει να ενισχύσει την αριστεία της διδασκαλίας στον τομέα, να διασφαλίσει ότι οι προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί φοιτητές του Πανεπιστημίου UCLan Cyprus, καθώς και οι νέοι επαγγελματίες και μέλη της κοινωνίας των πολιτών, είναι άρτια εξοπλισμένοι με την ικανότητα να κατανοούν το φαινόμενο του λαϊκισμού και των συνεπειών του και να γνωρίζουν τα διαθέσιμα εργαλεία σε επίπεδο ΕΕ για την αντιμετώπισή τους. Εκτός από την ολοκληρωμένη διδασκαλία νέων και υφιστάμενων προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων, το πρόγραμμα θα δημιουργήσει μια μεταπτυχιακή ενότητα για το LLM που θα αφιερωθεί αποκλειστικά στο θέμα της νομοθεσίας και της διακυβέρνησης της ΕΕ σε περιόδους λαϊκισμού. Επιπλέον, θα προσφέρει δημόσιες διαλέξεις από εξωτερικούς εμπειρογνώμονες, ετήσια θερινά σχολεία για φοιτητές, επαγγελματίες, φορείς της κοινωνίας και άλλους συναφείς ενδιαφερόμενους και ακαδημαϊκή έρευνα, με τη μορφή, μεταξύ άλλων, τη δημιουργία ενός ακαδημαϊκού περιοδικού. Η ενότητα θα κλείσει με ένα τελικό συνέδριο το οποίο θα συγκεντρώσει ακαδημαϊκούς, υπεύθυνους για τη χάραξη πολιτικής και ενδιαφερόμενα μέλη της κοινωνίας, με τελικό στόχο τη δημιουργία μιας σειράς συστάσεων πολιτικής προς τα θεσμικά όργανα της ΕΕ με σκοπό την αμφισβήτηση της λαϊκίστικής απειλής και των εκδηλώσεών της. Το πρόγραμμα φιλοξενεί τρεις βασικούς εμπειρογνώμονες, τον Δρ. Uladzislau Belavusau – Asser Institute και Πανεπιστήμιο  Άμστερνταμ, τον καθηγητή Dimitry Kochenov – Πανεπιστήμιο Groningen και τον κ. Ανδρέα Κεττή, επικεφαλής του Γραφείου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Κύπρο. Οι ομιλίες τους θα είναι ανοιχτές προς το ευρύ κοινό της Κύπρου.

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλείσθε να επικοινωνήσετε με την: Δρ. Νάταλη Αλκιβιάδου, Λέκτορας Ευρωπαϊκού Δικαίου και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Νομική Σχολή, Πανεπιστήμιο UCLan Cyprus, Ακαδημαϊκός Συντονιστής της Μονάδας Jean Monnet (2019-22) στο [email protected] ή στο 24 694028.

Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην παραγωγή της παρούσας έκδοσης δεν συνιστά αποδοχή του περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει αποκλειστικά τις απόψεις των συντακτών, και η Επιτροπή δεν μπορεί να αναλάβει την ευθύνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.

JEAN MONNET MODULE ‘EU LAW AND GOVERNANCE IN POPULIST TIMES’ 2019-2022

The School of Law of UCLan Cyprus is pleased to announce the launch of a new Jean Monnet Module entitled ‘EU Law and Governance in Populist Times’ which will run between 2019-2022.

The current climate of uncertainty, migration flows without adequate integration policies in many European countries including Cyprus and the rise of fake news, particularly online constitutes a fertile setting for the rise of populists. The climate generated by such phenomena are damaging in themselves and also in their manifestation, such as in relation to the protection of the rule of law and human rights. The module is established on research-informed teaching of the soft and hard tools available at an EU level challenge the populist threat and its manifestation in the form of (i) deterioration of the rule of law or risk thereto (ii) hate speech including online hate speech (iii) hate crime (iv) aggressive Euroscepticism currently tainting Europe at a local, national and regional level.

In light of the above, the project seeks to enhance teaching excellence in the field, to ensure that UCLan Cyprus undergraduate and postgraduate students, as well as young professionals and members of civil society, are well equipped with the ability to understand the phenomenon of populism and its manifestations and the tools available at an EU level to tackle them. As well as integrated teaching on new and existing undergraduate and postgraduate modules, the project will create a post-graduate module on the LLM dedicated to the theme of EU law and governance in populist times. Furthermore, there will be public guest lecturers run by external experts; a yearly summer school for students, professionals, civil society actors and other relevant stakeholders and academic research in the form of, inter alia, working papers and the creation of a peer-reviewed journal. The module will close with a final conference which will bring together academics, policy-makers and civil society, the output of which will include a set of policy recommendations to EU institutions on challenging the populist threat and its manifestations. The project is fortunate to be hosting three key experts, namely, Dr Uladzislau Belavusau – Asser Institute and University of Amsterdam, Professor Dimitry Kochenov – University of Groningen and Mr Andreas Kettis, Head of the European Parliament Office in Cyprus. Their lectures will be open to the Cypriot public.

For more information please contact: Dr Natalie Alkiviadou, Lecturer of European Law and Human Rights, School of Law, UCLan Cyprus, Academic Coordinator of the Jean Monnet Module (2019-22) at [email protected] or at 24 694028.

Disclaimer: The European Commission’s support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

Date