Go back to Homepage

191 χρόνια ιστορίας με 5 πλήρεις επιχορηγήσεις διδάκτρων

Όροι και Προϋποθέσεις:

1. Οι Χορηγίες θα δοθούν μόνο σε προπτυχιακούς φοιτητές, οι οποίοι επιθυμούν να φοιτήσουν στο Πανεπιστήμιο UCLan Cyprus, αυτό το ακαδημαϊκό έτος, ξεκινώντας τις σπουδές τους τον Οκτώβριο 2019.

2. Τα κριτήρια επιλογής θα βασίζονται στην κοινωνικοοικονομική κατάσταση του/της ενδιαφερόμενου/νης και της οικογένειάς του/της (κηδεμόνες), όπως επίσης και στην ισχυρή θέληση του ίδιου του ενδιαφερόμενου για εισδοχή στο Πανεπιστήμιο UCLan Cyprus.

3. Οι υποψήφιοι για τη διεκδίκηση των Χορηγιών θα πρέπει να είναι Κύπριοι πολίτες, να έχουν ολοκληρώσει το Λύκειο (Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση) και να πληρούν τουλάχιστον τα ελάχιστα κριτήρια εισδοχής που απαιτούνται από το Πανεπιστήμιο UCLan Cyprus. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να μάθουν περισσότερα για τον ελάχιστο βαθμό που απαιτείται στο απολυτήριο επικοινωνώντας με το Τμήμα Εισδοχής του Πανεπιστημίου στο +357 24 694000 / 24 694059.

4. Το Πανεπιστήμιο έχει δημιουργήσει Ειδική Επιτροπή Χορηγήσεων, η οποία θα είναι υπεύθυνη για την αξιολόγηση όλων των αιτήσεων και την λήψη των τελικών αποφάσεων, δίκαια, με επιμέλεια, ακεραιότητα και διαφάνεια. Ο κύριος λόγος για τον οποίο το Πανεπιστήμιο προσφέρει αυτές τις Χορηγίες, επ’ ευκαιρίας των 191 χρόνων που κλείνει το University of Central Lancashire, είναι να υποστηρίξει εκείνους τους απόφοιτους Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που αντιμετωπίζουν δυσκολίες, να πραγματοποιήσουν το όνειρό τους, να σπουδάσουν σε ένα Βρετανικό Πανεπιστήμιο, εδώ στην Κύπρο.

5. Οι Αιτήσεις θα γίνονται δεχτές μέχρι και τις 19 Ιουλίου 2019 στις 4μμ.

6. Ο Τρόπος Συμμετοχής για διεκδίκηση των Χορηγιών του Πανεπιστημίου UCLan Cyprus είναι ως εξής: 

  • Το 1ο βήμα είναι η εγγραφή συμμετοχής στις συγκεκριμένες Χορηγίες. Ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να επισκεφτεί την ιστοσελίδα των Χορηγιών στο: https://www.uclancyprus.ac.cy/study/admissions/fees-scholarships/ και να συμπληρώσει την ηλεκτρονική Δήλωση Συμμετοχής (Participation Form). Μόλις συμπληρωθεί η Δήλωση Συμμετοχής θα μεταφερθείτε στη σελίδα της ηλεκτρονικής αίτησης.
  • Το 2ο βήμα είναι η συμπλήρωση της Αίτησης (Application Form).
  • Η συμπληρωμένη Αίτηση θα πρέπει απαραίτητα να συνοδεύεται από:
    • Προσωπική Δήλωση (Personal Statement) κατά προτίμηση στα αγγλικά, στην οποία θα περιγράφονται οι λόγοι για τους οποίους επιθυμεί ο ενδιαφερόμενος να σπουδάσει στο Πανεπιστήμιο UCLan Cyprus και τον λόγο που επέλεξε τη συγκεκριμένη σπουδή.
    • Αντίγραφο του Απολυτηρίου του Σχολείου που έχει αποφοιτήσει, αν έχει εκδοθεί, εάν δεν έχει εκδοθεί ακόμα τότε μπορεί να προσκομίσει αντίγραφο του ελέγχου του τελευταίου τριμήνου/τετραμήνου.
    • Αντίγραφο της Κατάστασης Ασφαλιστικού Λογαριασμού για το έτος 2018 από τις Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων του Υπουργείου Εργασίας, Προνοίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, και για τους δύο γονείς του/της αιτούμενου/νης.

7. Η Ειδικής Επιτροπής Χορηγήσεων διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει προσωπική συνέντευξη με τους υποψηφίους. Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας το Πανεπιστήμιο UCLan Cyprus θα επικοινωνήσει προσωπικά με τους 5 (πέντε) δικαιούχους.

8. Η πλήρης επιχορήγηση φοίτησης θα ισχύει για όλα τα έτη σπουδών, δεδομένου ότι ο μέσος όρος βαθμού κάθε συνεχόμενου έτους δεν είναι μικρότερος από 50%.

9. Συμμετοχές γίνονται δεκτές με συμπληρωμένα όλα τα πεδία στη Δήλωση Συμμετοχής και στην της Αίτηση και την προσκόμιση όλων των εγγράφων που είναι απαραίτητα μέχρι τις 19 Ιουλίου 2019 4μμ. Το Πανεπιστήμιο UCLan Cyprus δεν φέρει καμία ευθύνη για αιτήσεις που για οποιοδήποτε λόγο δεν καταχωρηθούν σωστά. Το Πανεπιστήμιο UCLan Cyprus διατηρεί το δικαίωμα αποκλεισμού συμμετεχόντων που δεν πληρούν τα κριτήρια του διαγωνισμού ή δεν υποβάλουν σωστά την συμμετοχή τους και τα στοιχεία επικοινωνίας τους.

10. Οι Χορηγίες δεν μπορούν να εξαργυρωθούν σε χρήματα ή να μεταφερθούν σε οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο.

11. Στα πλαίσια του παρόντος διαγωνισμού το Πανεπιστήμιο UCLan Cyprus θα τηρήσει αρχείο με τα προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων και των οικείων τους έτσι όπως αναφέρονται στη Δήλωση Συμμετοχής και στην Αίτηση, τα οποία θα αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας. Τα δεδομένα αυτά δεν θα διαβιβαστούν σε οποιοδήποτε τρίτο πρόσωπο. Θα τύχουν επεξεργασίας  μόνο από την Ειδική Επιτροπή Επιχορηγήσεων του Πανεπιστημίου UCLan Cyprus και από το κατάλληλο προσωπικό του Πανεπιστημίου UCLan Cyprus το οποίο η Επιτροπή θα διορίσει για σκοπούς μελέτης των αιτήσεων. Η διαχείριση αυτή των δεδομένων θα πραγματοποιείται εντός του νομικού πλαισίου και υπό τις εγγυήσεις που θέτει ο Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων. Θα είναι εμπιστευτική και τα δεδομένα θα διαγραφούν 12 μήνες μετά την ολοκλήρωση του διαγωνισμού.

12. Κάθε άτομο του οποίου τα δεδομένα έχουν συλλεγεί στα πλαίσια της παρούσας διαδικασίας διατηρούν το δικαίωμα πρόσβασης, διόρθωσης, διαγραφής, περιορισμού και εναντίωσης στην επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων επικοινωνώντας απ’ ευθείας με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων στο [email protected]. Για περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με τον τρόπο διαχείρισης των προσωπικών δεδομένων από το Πανεπιστήμιο UCLan Cyprus μπορεί ο κάθε ενδιαφερόμενος να επισκεφθεί την Πολιτική Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων του Πανεπιστήμιου UCLan Cyprus στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου.

13. Οι παρόντες όροι διέπονται και συμπληρώνονται από το Κυπριακό Δίκαιο. Αρμόδια για την επίλυση οιασδήποτε διαφοράς σχετική με την συμμετοχή σας στις Χορηγίες, είναι τα Κυπριακά Δικαστήρια.

14. Με την συμπλήρωση της Δήλωσης Συμμετοχής, οι συμμετέχοντες αποδέχονται τους πιο πάνω όρους και κανονισμούς.

Date