Επαγγελματικό Πρόγραμμα Συγκολλήσεων

Go back to Homepage

Θεωρητικό Μέρος Προγράμματος

Εισαγωγή στην Τεχνολογία Συγκολλήσεων

 • Συγκολλήσεις τόξου (arc welding). Συγκόλληση με επενδυμένα ηλεκτρόδια (SMAW)
 • Παράμετροι/συνθήκες συγκόλλησης. Διαδικασία συγκόλλησης/ιδιότητες ηλεκτρικού τόξου
 • Θερμοκρασιακό πεδίο. Μετάδοση θερμότητας/θερμικά φαινόμενα
 • Παραμένουσες τάσεις/παραμορφώσεις συγκολλήσεων
 • Ζώνη μερικής τήξης/διάγραμμα σιδήρου/άνθρακα
 • Ρυθμός ψύξης/στερεοποίηση μετάλλου συγκόλλησης
 • Μετασχηματισμοί/διαμόρφωση τελικής μικροδομής
 • Θερμικά επηρεαζόμενη ζώνη
 • Μηχανικές ιδιότητες μετάλλου συγκόλλησης. Διάγραμμα τάσης παραμόρφωσης
 • Ονοματολογία ηλεκτροδίων συγκόλλησης
 • Ασυνέχειες- σφάλματα συγκόλλησης
 • Ποιοτικός έλεγχος συγκολλήσεων/μη καταστροφικός έλεγχος
 • Η διάρκεια του θεωρητικού μέρους θα καλύπτει το 15% έως 20 % του συνολικού προγράμματος.

 

Πρακτικό Μέρος Προγράμματος

Συγκολλήσεις τόξου με την μέθοδο ΜΜΑ

 • Μέτρα προστασίας/κανόνες ασφαλείας
 • Μέσα, εξαρτήματα και εργαλεία για την ηλεκτροσυγκόλληση
 • Μηχανές ηλεκτροσυγκόλλησης
 • Θέσεις συγκόλλησης
 • Μηχανική κατεργασία/διαμόρφωση τεμαχίων προς συγκόλληση–προετοιμασία ακμών/γεωμετρία σύνδεσης συμβολής (butt weld)
 • Εφαρμογή/συναρμολόγηση/τεχνικές μετωπικής συγκόλλησης. Συγκόλληση ελασμάτων ανθρακοχάλυβα στη θέση 3G
 • Συγκόλληση αγωγών ανθρακοχάλυβα στη θέση 6G

 

Πορεία (διαδικασία) πιστοποίησης

 • Συγκόλληση δοκιμίων βάση πιστοποιημένης διαδικασίας κατά ISO 9606 (welding procedure specification –WPS)
 • Εφαρμογή επιπέδου συμμόρφωσης συγκολλητών συνδέσεων βάση προτύπου ISO 5817 (limits for imperfections for quality level B)
 • Πιστοποίηση συγκολλητών στη θέση 3G (συγκόλληση συμβολής / butt weld – πλήρους διείσδυσης) από την TUV Cyprus
 • Πιστοποίηση συγκολλητών στη θέση 6G (συγκόλληση συμβολής / butt weld – πλήρους διείσδυσης) από την TUV Cyprus
 • Θεωρητική εξέταση για την καλή γνώση του επαγγέλματος του συγκολλητή ‘test of job knowledge’, συνάδουσα με τις πρόνοιες του ISO 9606

Για περισσότερες πληροφορίες, πατήστε εδώ.

Apply Now

Date